پکیج UF – ملاحظات نگهداری

پکیج UF

اولترافیلتراسیون – ملاحظات نگهداری
اولترافیلتراسیون فناوری جداسازی ذرات معلق نامحلول توسط ممبران است که بر مبنای غشای نیمه تراوا عملیات جداسازی را تا کمتر از یک دهم میکرون انجام می دهد. اختلاف فشار، نیروی محرک جریان جهت عبور از غشای ممبران می باشد. ساختار نامتقارن ممبران های UF باعث جدا شدن ذرات بزرگتر از اندازه مولکولی ممبران و باقی ماندن آن ها در سطح ممبران می شود.

سیستم هاي اولترافیلتراسیون براي عملیات پیوسته طراحی شده اند. لذا عملکرد ممبران ها در صورت بهره برداری مداوم بهینه می باشد. به هر حال در برخی از شرایط پکیج های UF به صورت دوره اي روشن و خاموش می شوند . وقتی سیستم UF خاموش است، باید با استفاده از هوا تمیز شود و جهت جلوگیري از رشد باکتري ها باید با آب فیلتر شده به صورت دوره ای تحت شستشوي معکوس قرار گیرد .

آب استفاده شده براي شستشوي معکوس، قبل از خاموش شدن دستگاه، نباید داراي مواد شیمیایی باشد. هرگونه تزریق مواد شیمیایی به آب خوراك و آب شستشوي معکوس باید قبل از آخرین شستشو و خاموش شدن، متوقف گردد .

در صورت نیاز به خاموش نمودن سیستم ، به موارد زیر توجه کنید :

ممبرانهای اولترافیلتراسیون نباید خشک شوند، فیبرهاي خشک ممبرین همواره به گونه اي برگشت ناپذیر دچار افت شدت جریان عبوري می شوند .
سیستم باید به اندازه کافی در برابر رشد میکروبیولوژیکی حفاظت شود ، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در روز آن را مورد شستشوي سریع قرار دهید یا هر ۲۴ ساعت یکبار از آن استفاده نمایید .
سیستم باید در برابر تغییرات ناگهانی دما حفاظت شود. در این صورت پکیج UF می تواند به مدت ۴۸ ساعت بدون افزودن محلول محافظ و انجام مراحل پیشگیري از ایجاد رسوب میکروبیولوژیکی، خاموش بماند.
اگر سیستم بیش از ۴۸ ساعت خاموش است باید محلول شیمیایی محافظ را به سیستم اضافه نمایید .
پیش از خاموش نمودن پکیج برای مدت طولانی حتما عملیات ضد عفونی(disinfection) با محلول مناسب حداقل به مدت ۴۰ دقیقه انجام شود و پس از آن ممبران ها با آب فیلتر شده شستشوی معکوس گردند.
شرکت مهندسی فران با تکیه بر سابقه و تجربه خود در استفاده از پکیج های اولترافیلتراسیون(UF) در پیش تصفیه آب شیرین کن های صنعتی آمادگی طراحی، انتگراسیون، نصب و بهره برداری از سیستم های مختلف UF را دارا می باشد.