پرتو فرابنفش (UV) – کاربردهای صنعتی

پرتو فرابنفش (UV)

پرتو فرابنفش به دلیل خاصیت ضدعفونی کننده در صنایع مختلف از جمله تصفیه آب و فاضلاب برای گندزدایی و حذف عوامل بیماری زا کاربرد دارد.

تابش پرتو فرابنفش یکی از روشهای بهینه تصفیه نهایی آب به منظور ضدعفونی می باشد. کاربرد این فرایند به دلیل نقاط ضعف پایین آن در مقایسه با سایر روشهای ضدعفونی صنعتی آب، هر روز رو به گسترش است. دستیابی به حداکثر راندمان قابل حصول در تصفیه نهایی آب با استفاده از پرتو فرابنفش وابسته به انتخاب و بکارگیری صحیح این فرایند است.

تخریب سلولی پاتوژنهای بیماری زا در آب یا فاضلاب در مرحله اول وابسته به طول موج پرتو فرابنفش است. تابش پرتو با طول موج غیر موثر هیچ گونه تأثیری بر میکروارگانیسم ها ندارد. زمان تماس مناسب برای اثرگذاری پرتودهی به عنوان عامل دوم موثر در راندمان ضدعفونی حایز اهمیت است. دستیابی به زمان موثر پرتودهی وابسته به دبی جریان و شدت تابش پرتو است. از اینرو شدت تابش پرتو در کنار مدت زمان پرتودهی، مهمترین عوامل موثر و تعیین کننده اثربخشی فرایند پرتودهی هستند.

پرتو فرابنفش(UV)

پرتو فراینفش به طیفی از پرتوهای غیر قابل رویت نور سفید در محدوده طول موج ۱۰ الی ۴۰۰ نانومتر گفته می شود. این طیف به بخشهای مختلفی تقسیم می شود که محدوده ۱۰۰ تا ۲۸۰ نانومتر آن به طیف UVC نامیده شده که در مقاصد تصفیه آب و فاضلاب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. تابش پرتو UVC به سلول میکروارگانیسمهای موجود در آب یا فاضلاب منجر به تخریب سلول یا عقیم سازی آن می شود. بنابراین ویروسها، میکربها و باکتری هایی که در معرض پرتو UVC در مدت زمان کافی و با شدت تابش مناسب قرار گرفته باشند، یا از بین می روند یا خاصیت تکثیر پذیری خود را از دست می دهند. وجود این قابلیت مهم در پرتو فرابنفش سبب شده است که استفاده از این فرایند در ضدعفونی آب یا تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار بگیرد.

شرکت مهندسی فران با تکیه بر دانش و تجربه خویش در زمینه تصفیه نهایی آب به منظور شرب یا صنعتی و همچنین تصفیه فاضلاب، پکیجهای UV طراحی شده برای آنالیز آب یا فاضلاب مشتریان را در بخش ضدعفونی و گندزدایی آب یا تصفیه فاضلاب پیشنهاد می نماید.

 

کاربردهای پرتو فرابنفش در تصفیه آب و فاضلاب

کاربردهای پرتوفرابنفش منحصر به تصفیه آب و فاضلاب نمی شود. هم اكنون تعداد بسیاری دستگاه های UV ضدعفونی در کاربردهای متنوع ذیل در سراسر جهان در حال کار هستند از جمله:

 • ضدعفونی و گندزدایی آب آشامیدنی
 • ضدعفونی مواد و بسته بندی در صنايع غذايي و آشاميدني
 • ضدعفونی آب فرایند در صنایع دارویی
 • ضدعفونی هوا و سطوح در اتاقهای تمیز بیمارستانی
 • حذف ازن باقیمانده در فرایند پیش تصفیه بدون استفاده از فيلترهاي كربني در آب شیرین کن های صنعتی اسمز معكوس
 • گندزدايي آب توليدي توسط واحد اسمز معكوس(Permeate )
 • کاهش COD پسابهای صنعتی طی فرایند اکسیداسیون پیشرفته
 • گندزدایی و كاهش آلودگی باكتريهاي موجود در خروجي واحدهاي تصفیه فاضلاب
 • عفوني آب مورد نیاز در آبياري و زراعت
 • ضدعفونی و كاهش کلرامین موجود در آب استخرها
 • تولید نیمه رساناها
 • كاهش TOC و حفظ الزامات ميكروبيولوژيكي آب یا پساf

شزکت مهندسی فران تأمین کننده لامپهای UV و طراح پکیج های ضدعفونی و تصفیه فاضلاب، آماده ارائه خدمات مهندسی و ساخت در زمینه تصفیه آب و پسابهای صنعتی با بهره گیری از پرتو فرابنفش است.