هزینه ساخت و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب خانگی نوع MBR

هزینه ساخت پکیج تصفیه فاضلاب خانگی نوع MBR

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی و هزینه ساخت و بهره برداری آن
پکیج تصفیه فاضلاب یک پکیج فرایندی است که بر اساس نیازمندی کارفرما و مشخصات فاضلاب ورودی طراحی شده و در کارخانه ساخته شده و سپس به محل پروژه حمل و نصب می گردد. فناوری های فرایندهای هوازی برای پکیج های فرایندی تصفیه فاضلاب شامل موارد زیر می شوند:

SAF
CAS
RBC
SBR
TF
BAF
هر کدام از این فرایندها مزایای خاص خود را داشته (فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب) ولی هیچ یک نمی توانند خروجی پاکسازی شده یا با شفافیت بالایی تولید نمایند. از این روست که پکیج تصفیه فاضلاب با فرایند MBR توانسته است در سال های اخیر و در سطح جهانی نفوذ اجرایی زیادی در زمینه تصفیه فاضلاب شهری را به دست آورد. این پکیج ها به طور معمول از ظرفیت ۱۰ تا ۵۰۰۰۰ متر مکعب در روز ساخته می شوند. با این وجود با توجه به بحران آب و کسری شدید آن در نقاط مختلف در حال حاضر و یا آینده نزدیک، پکیج های MBR با ظرفیت کمتر از ۵ متر مکعب در روز و جهت تصفیه فاضلاب واحدهای مسکونی جهت بازچرخانی آب جهت مصارف غیر شرب (آبیاری، شستشو و فلاش تانک سیستم فاضلاب) دارای پتانسیل اقتصادی منطقی می باشند.

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی دارای شرایط خاصی نسبت به پکیج های تصفیه فاضلاب شهری می باشد که بایستی در طراحی و ساخت آن مد نظر قرار گیرد. برای مثال، این پکیج ها برای مدت ۳ تا ۱۲ ماه از سال می بایست بدون نیاز به سرکشی و بازدید به خوبی کار کرده و این نیازمندی از ابتدا در طرح دیده شود. از سوی دیگر هزینه آن می بایست کم باشد. شایان ذکر است هزینه بهره برداری از پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی با توجه به مصرف بسیار پایین انرژی آنها، بسیار پایین بوده وعموما در نظر گرفته نمی شوند. برآورد هزینه ساخت و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب خانگی بر اساس مشخصات متوسط شرایط فاضلاب ورودی واحدهای مسکونی صورت گرفته است.

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی با هزینه متوسط حدود ۴۴۰۰ یورو ( ۳۰۸۰ تا ۵۵۰۰ یورو، بسته به اندازه و طراحی و برند تجهیزات) هم اکنون در دسترس می باشد. نتایج دیگر این مطالعه به شرح ذیل است:

پکیج تصفیه فاضلاب نوع MBR در ظرفیت خانگی با هزینه سرمایه گذاری تجاری معقول و در بازه تعریف شده انواع دیگر این نوع فرایند، در دسترس می باشد.
محاسبات صورت گرفته برای تعداد نفرات ۶ تا ۲۰ نفر در واحد مسکونی می باشد و در صورت افزایش این تعداد نفرات، به علت توان پوشش دهی به دلیل همزمانی مصرف، هزینه ویژه این پکیج افت چشمگیری پیدا خواهد کرد.
با وجود لزوم سرمایه گذاری اولیه بالاتر نسبت به فرایندهای دیگر تصفیه فاضلاب، کمترین هزینه بهره برداری را به علت نوع طراحی، تجهیزات و بازدهی را دارا می باشد.
بهره برداری بسیار ساده و راحت برای کارفرما و ساکنین در قیاس با سیستم های متداول تصفیه فاضلاب کنونی.
به دلیل امکان بازچرخانی آب توسط این پکیج تصفیه فاضلاب، بازار به شدت تحت تاثیر میزان صرفه جویی اقتصادی در ابعاد خصوصی طرح برای ساکنین و همچنین مدیریت کلان کشوری آن قرار گرفته است.

منبع:

The cost of a package plant membrane bioreactor